Skip to content

Take Do-dai Close-ups

No.1 Roiro

 

No.2 Tame nuri

 

No.3 Beni Tame nuri 

 

 

No.4 Hon nuri (light black)

No.5 Kiji Light

 

No.6 Kiji Standard  

 

No.7 Kiji Dark

 

No.8 Kiji Red 

 

No.9 Kon Kiji Light

 

No.10 Kon Kiji Neutral

 

No.11 Kon Kiji Dark

 

No.12 Konzome Kiji Light

 

No.13 Konzome Kiji Neutral

 

No.14 Konzome Kiji Dark

 

No.15 Chazome Kiji Light

 

No.16 Akazome Kiji

No.17 Kurozome

 

No.18 Amidai 

 

No.19 Sakura-Hi Nuri 

 

No.20 Matsu Nuri

 

No.21 Kuromushi-Kui Nuri

 

No.22 Ro-Iro Icho Nuri