Sageo

Sageo

Rayon Shigeuchi Sageo - 7 Shaku
Rayon Kakucho Sageo
Cotton Shigeuchi Sageo - 7.5 Shaku
Silk Kikko Sageo - 224cm