Yoroi Armor

Yoroi Armor

Nichirin Maedate Kabuto Okegawa Nimaido Gusoku Yoroi
Mitsu-kuwagata Maedate Kabuto Okegawa Nimaido Gusoku Yoroi
Momo-nari Dai-wakitate Kabuto Nimaido Gusoku Yoroi Armor
Deluxe Mitsu-kuwagata Maedate Kabuto Okegawa Nimaido Gusoku Yoroi
Premium Mitsu-kuwagata Maedate 16-ken Suji Kabuto Iyozane Nimaido Gusoku Yoroi
Izuna Gongen Maedate 32-ken Suji Kabuto Honkozane Haramaki Yoroi
Takeda Shingen Akaito Odoshi Nimaido Gusoku Yoroi