Yumi

Yumi

Jitsugi - Glass Fiber Yumi
Yoichi - Glass Fiber Yumi
Jikishin III - Composite Yumi
Jikishin I - Carbon Fiber Yumi
Yoichi - Carbon Fiber Yumi
Aoi - Glass Fiber Yumi
Jikishin II - Carbon Fiber Yumi
Sui - Carbon Fiber Yumi
Renshin - Glass Fiber Yumi
Jikishin II - Glass Fiber Yumi
Jikishin I - Glass Fiber Yumi
Higo Sozan "Shin" - Glass Fiber Yumi