GT Metal Iaito

GT Metal Iaito

Sold outSuzaku Ganki Kachimushi Koshirae
Sold outSuzaku Fudo-Myo Wakizashi
Sold outSuzaku Mikazuki Hotaru Koshirae
Sold outSuzaku Fuji Kachimushi Koshirae